Kariyer

OYAK Grup Şirketleri olarak, tüm dünyada 24 ülkede ve 35 bin çalışanımız ile ülke ekonomisine ve finansal gücüne katkı sağlıyoruz.Stratejik hedeflerimize ulaşmamızı destekleyen tüm organizasyona ait insan kaynakları iş süreçleri; OYAK Entegre İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi ile yürütülmektedir. OYAK Grup Şirketlerini bir bütün olarak ele alarak, tüm süreçlerin tek bir yaklaşım ile ortak yürütüldüğü sistemde; tüm Grup insan kaynakları verileri, OYAK DijitalİK çatısı altında yeniden kurgulanarak dijital hayata geçirilmiştir. Dijital olanakların gücünü kullanarak stratejik karar noktalarında destek rolü olan insan kaynakları süreçlerini daha etkin, verimli ve entegre bir şekilde yönetmek amacıyla OYAK Grup Şirketleri çalışanları tarafından tasarlanan DijitalİK mobil uygulaması sayesinde tüm çalışanların zaman ve mekândan bağımsız olarak İnsan Kaynakları sistemlerine etkin bir şekilde ulaşmaları sağlanmaktadır.

OYAK Entegre İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi çerçevesinde;

Seçme Yerleştirme Süreci; OYAK bünyesindeki tüm şirketlerde ortak politika ve stratejiler ile izlenmekte; işe alım, şirket içi değişiklik, OYAK Grubu Şirketleri arası transfer, yeni pozisyon ve yeni organizasyonların açılması ile işten çıkarma uygulamaları OYAK tarafından belirlenmiş prensipler çerçevesinde yerinden yönetilmektedir.

Özlük Uygulamaları; OYAK Grup Şirketleri olarak ortak politika ve prensipler ile yürütülmekte, bordro sistemini besleyen aynı entegre yapıda takip edilmektedir.

İş Değerleme, Ücret ve Yan Haklar Yönetimi Süreçleri; tüm Grup İK bünyesinde ortak stratejiler ve politikalar ile oluşturulmuş, bütünsel iş değerlendirme metodolojisi çerçevesinde toplam nakit yaklaşımıyla etkin olarak yürütülmektedir. 

Performans Yönetimi Sistemi Süreci; OYAK Grup Şirketlerinin tamamının ortak olarak kullandığı; adil, yalın, şeffaf, yüksek performans kültürünü destekleyen, kurumsal hedeflerden bireye yayılımlı olarak benimsenmiş ve uygulanmaktadır.

Öğrenme ve Gelişim Süreçleri; Çalışanın bağlılığını, bilgi, beceri ve yeteneklerini artırmak için katıldıkları sürekli bir öğrenme gelişim sürecidir. Hem çalışanın hem de şirketlerin başarısını, performansını artırır, rekabetçi avantaj sağlar ve değişime uyumu hızlandırır. Bu süreç, tüm OYAK Grup Şirketlerini destekleyen, eğitim programları, seminerler ve diğer öğrenme gelişim araçlarıyla birlikte gerçekleştirilir.

Yetenek Yönetimi Süreçleri; Organizasyonel yedekleme planlarının kolaylıkla hayata geçirilmesine olanak sağlamakta; tüm Grup Şirketlerinde ortak olarak benimsenmiş yetenek tanımı kapsamında, mevcut ve potansiyel yetenek açıklarının belirlenmesiyle iş süreçlerindeki aksamalar engellenmekte, yeteneklerin devamlılığı geliştirilmiş araçlar ile takip edilmektedir. OYAK Grup Şirketleri bazında yetenek ihtiyaçları bu çerçevede oluşturulmuş yetenek havuzu kullanılarak karşılanmakta, potansiyeli yüksek çalışanların tespiti ve bu çalışanlara yönelik orta ve uzun dönemli Kişisel Gelişim Planları da yapılarak etkin şekilde takip edilmektedir.

Farklı sektörlerde ve iş kollarında yer alan OYAK Grup Şirketleri’nin insan kaynakları vizyonu ve politikaları ortaktır, ancak farklı sektör ve iş kollarında olmanın gerektirdiği esneklik çerçevesinde her şirketimiz işe alım süreçlerini münferiden yürütmektedir. Bu doğrultuda şirketler çalışan ihtiyaçlarını kendileri belirlemekte, aday havuzlarını kendileri oluşturmakta ve belirlediği standartlar çerçevesinde seçme süreçlerini kendileri yürütmektedirler.

OYAK Grup Şirketleri, açık pozisyonlara başvuruları kurumsal internet sitelerinin yanı sıra LinkedIn ve kariyer.net aracılığıyla kabul etmektedir.