Kişisel Verilerin Korunması

Ordu Yardımlaşma Kurumu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesine İlişkin Üye Aydınlatma Metni

ORDU YARDIMLAŞMA KURUMU WEB SİTESİ İLETİŞİM FORMU KAPSAMINDA KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

1. Amaç

Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK veya Kurum), web sitesi üzerinde yer alan iletişim formunu dolduran ilgili kişilerin kişisel verilerinin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve sair mevzuat hükümlerine uygun şekilde işlenmesini amaçlamaktadır.

Web sitemiz üzerinde yer alan iletişim formunu doldurmuş olmanız sebebiyle Kurumumuza bildirdiğiniz/bildireceğiniz ve/veya Kurumumuz tarafından haricen herhangi bir yoldan temin edilen kişisel verilerinizin Kurumumuz tarafından “Veri Sorumlusu” sıfatıyla,

  • İşlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde,
  • Kurumumuza bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak KVKK’da öngörülen şartlarla işleneceğini bildiririz.

İşbu Aydınlatma Metni ile OYAK tarafından yürütülen faaliyetlerin KVKK’da yer alan ilkelerle uyumlu olarak sürdürülmesi ve geliştirilmesi benimsenmiştir.

2. Kişisel Verilerinizin Toplanması ve Usulü

OYAK, kişisel verilerinizi işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar doğrultusunda işleyecektir. Kişisel verilerinizin işlenme amacında herhangi bir değişiklik olması halinde işbu Aydınlatma Metni OYAK tarafından güncellenerek ayrıca yayınlanacaktır.

Kişisel verileriniz, bilgi talep formu üzerinden elektronik ortam aracılığıyla elde edilmektedir.

3. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepler

Kişisel verileriniz, yürürlükteki mevzuata ve KVKK’ya uygun olarak aşağıdaki amaçların gerçekleştirilmesi için otomatik olan ya da olmayan yöntemlerle, KVKK’nın 5. maddesinde yer alan hükümlere uygun olarak işlenecektir.

Kişisel verileri işleme amaçları aşağıdaki şekilde olup, Kurum politikaları ve mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimiz doğrultusunda güncellenebilecektir:

İşlenen Kişisel Veri Kategorileriniz Kişisel Verileri İşleme Amacı Dayanılan Hukuki Sebep
• Kimlik Bilgileri• İletişim Bilgileri• Üye İşlem Bilgileri• Diğer Bilgiler Talep ve şikayetlerin takibi Kişisel Veri İşlemenin Meşru Menfaatlerimiz İçin Zorunlu Olması (KVKK m. 5/2-f)

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işleme amacının ortadan kalkmasına kadar geçecek olan makul süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.

4. Kişisel Verilerinizin Üçüncü Kişilere Aktarılması

Kişisel verileriniz, ilgili talep ve şikayetiniz kapsamında OYAK Grup Şirketlerine ve iş ortaklarına aktarılabilmektedir.

5. Sahip Olduğunuz Haklar

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca, OYAK’a başvurarak aşağıdaki konulara ilişkin taleplerde bulunabilirsiniz:

a. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d. Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,

e. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

f. Kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g. İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

h. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme.

OYAK, KVKK’dan doğan taleplerinizi “İlgili Kişi Başvuru Formu” aracılığıyla kabul edecektir. OYAK başvuru taleplerini KVKK’nın 13. maddesine uygun olarak, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Talebin reddedilmesi halinde, ret nedeni/nedenleri yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçeleriyle bildirilir.

İşbu Aydınlatma Metni, gerekli görüldüğü hallerde OYAK tarafından revize edilebilir. Revizyonun söz konusu olduğu hallerde ise, bu hususa ilişkin olarak tarafınıza bilgilendirme yapılacaktır. Aydınlatma Metni’nin en güncel haline www.oyak.com.tr linkinden, ulaşabilirsiniz.

İlgili Kişi Başvuru Formu