Menü
ENGLISH

Performans

Performans

Sürdürülebilirliği iş stratejilerine ve yönetim yapısına entegre eden OYAK Grubu, Grup Şirketlerine ilişkin sürdürülebilirlik performansını düzenli bir şekilde takip ederek ölçülebilir bir sistem geliştirmiştir. Finansal ve finansal olmayan değerler arasındaki bağlantının kurularak birlikte ele alınmasını, sürdürülebilirlik yönetiminin kritik başarı faktörlerinden biri olarak gören OYAK Grubu bu bölümde, faaliyetlerinin çevresel, sosyal ve finansal etkilerini ortaya koyarak, sürdürülebilirlik stratejisinin başarısını sunmaktadır.

OYAK Grubunun yıllık sürdürülebilirlik performansı her yıl hazırlanan OYAK Grubu Faaliyet Raporu’nda paylaşılmaktadır.

OYAK Çimento Beton Kağıt Grubu Şirketlerinde alternatif hammadde kullanımı ile kireçtaşı, marn, kil, boksit, demir cevheri gibi doğal hammadde kaynaklarının tüketimi azaltılmaktadır.

OYAK Maden Metalürji Grubu şirketlerine ait entegre tesislerin bir çıktısı olan yüksek fırın cürufunun, OYAK Çimento Beton Kağıt Grubu Şirketlerinde katkılı çimento üretiminde alternatif hammadde olarak kullanılması endüstriyel simbiyozun ülkemizdeki iyi örneklerinden biridir.
OYAK Grubu’nda yaşam için en önemli doğal kaynaklardan olan suyun verimli kullanımını sağlamak ve faaliyetler sonucu oluşan atık suyun çevresel etkilerini önlemek amacıyla çalışmalar yürütülmektedir. Grup şirketlerinde suyun verimli kullanımı ve geri kazanımı için yenilikçi projeler geliştirilmekte ve uygulanmaktadır.OYAK Grubu’nun çok sektörlü yapı ve üretim kapasitesinden dolayı atıklar konusunda hassas bir yönetim planı uygulanmaktadır. Faaliyetlerde, atık yönetimi kapsamında çevre mevzuatı ve diğer yükümlülüklere tam uyum gözetilmektedir.

OYAK Çimento Beton Kağıt Grubu Şirketlerinde atıktan türetilmiş yakıt kullanımı ile petrokok ve linyit gibi birincil fosil kaynakların tüketimi azalmakta, karbon salımları düşmektedir.OYAK, tüm Grup Şirketlerini enerji kaynaklarının maliyet etkin bir şekilde değerlendirilmesine yönelik rekabetçi, teknoloji odaklı, verimlilik perspektifine dayalı yatırımlara teşvik etmektedir.

OYAK Çimento Beton Kağıt Grubu tesislerinde, enerji verimliliğinin operasyonel faaliyetlerin bir parçası haline getirilmesi ve sürekli gelişim sağlanabilmesi için ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi kurulmuştur. Bu sistem ile enerji başlığı altındaki tüm konular sistematik olarak takip edilerek, tesislerin enerji tüketimleri kapsamlı bir şekilde yönetilmekte, tüm çalışanların katılımı ile bu konudaki yetkinlikler ve bilgi birikimleri gün geçtikçe arttırılmaktadır.Paydaş ilişkilerini çift yönlü ve katılımcı bir yapıyla sürdüren OYAK Grubu’nun temel paydaş gruplarını üyeler, müşteriler, toplum, hissedarlar, çalışanlar ve yatırımcılar oluşturmaktadır.

OYAK Grubu düşük karbonlu ekonomide özel sektörün dönüştürücü etkisinin bilinciyle, iyi uygulamalarını paylaşmaktadır. Paydaşların bilgilendirilmesi amacıyla OYAK web sitesi sürdürülebilirlik sekmesi kullanımı etkin bir şekilde devam etmektedir.Ar-Ge ve inovasyon, değişen rekabet koşulları ile birlikte iş dünyası ve hükümetler açısından sürdürülebilir büyümenin sağlanmasında büyük önem arz etmektedir.

OYAK Grubu’nun yeniliklere ve değişime açık yapısı inovasyon kültürünün oluşturulmasında olumlu yönde katkı sağlamaktadır. Grup Şirketlerinde iletişim, iş birliği ve öğrenmeye dayalı yaklaşımlarla sanayi-üniversite işbirlikleri yapılmış, ürün çeşitliliği ve dışa bağımlılığı azaltmaya yönelik farklı projeler geliştirilmiştir.
Gelecek nesillere olan sorumluluğu ile biyoçeşitliliğin korunması ve olumsuz etkilerin azaltılmasına yönelik çalışmalar yürüten OYAK Grubu, madencilik faaliyeti yürüttüğü tüm sahalarda, rezervi tükenmiş ve terk edilecek alanlarda doğaya yeniden kazandırma kapsamında gerekli iş ve işlemleri uygulamaktadır.