OYAK Grup Şirketlerinde Sürdürülebilirlik

OYAK Grup Şirketleri çalışma prensiplerinin temelini oluşturan ve uygulamalarına yansıyan sürdürülebilirlik anlayışı, üst yönetim desteği ile tüm OYAK Grup Şirketlerine bütüncül ve kapsamlı bir sürdürülebilirlik stratejisiyle yayılmıştır. Yurt içi ve yurt dışında faaliyet gösteren OYAK Grup Şirketlerinin tüm operasyonlarında gelecek yönelimli stratejik ve operasyonel kararların gözetildiği “daha az kaynakla daha çok değer” yaklaşımı uygulanmaktadır.

İş dünyası için sınırlı kaynaklar üzerinde yaşanan rekabet ortamının her geçen gün daha da sertleştiği günümüzde, hızlı ve teknolojik ilerlemelerle büyüme perspektifini doğru çizen, sürdürülebilir kalkınma ilkelerinin yarattığı iş fırsatlarını doğru görerek iş stratejilerinde uygulayan ve bunun diyoloğunu doğru bir şekilde yapan şirketler küresel rekabet ortamında rakiplerine göre bir adım önde olacaktır. OYAK Grup Şirketleri, sürdürülebilirlik çalışmalarıyla Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına (BM SKA) katkı sunmakta ve OYAK Faaliyet Raporu içerisinde sürdürülebilirlik faaliyetlerini kapsayan ve SKA’lara yönelik katkılarını da özetleyen bir bölüme yer vermektedir.

Yönetim Yaklaşımı

OYAK Grup Şirketleri, sürdürülebilirlik göstergelerini küresel ve kurumsal öncelikler çerçevesinde belirleyerek, bunları karar alma mekanizmalarında içselleştirmektedir. Yönetimin her kademesinde benimsenen ve iş yapış şekillerine yön veren bu yaklaşım, tüm organizasyonu kapsayan bir sorumluluk paylaşımına olanak sağlamaktadır. OYAK Grup Şirketlerinde, sürdürülebilirliği kültürünün temeli yapan yönetim anlayışı, örnek bir model olarak tüm paydaşlara aktarılmaktadır.

OYAK Ekosistem

OYAK Grup Şirketleri, ‘daha az kaynakla daha çok değer’ sürdürülebilirlik yaklaşımıyla, belirlediği hedeflere doğru yol alırken, bugünün ve geleceğin ihtiyaçlarına saygılı ve sorumlu davranmaktadır. Dünya kaynaklarının sürdürülebilir ve verimli bir şekilde yönetimi; daha az hammadde kullanılması, kaynak verimliliğinin artırılması, atık oluşumunun azaltılması ve atıkların yeniden kaynağa dönüştürülmesi ile mümkündür. Tüm bunlara ek olarak, kaynak verimliliği, operasyonel maliyetlerin azaltılmasının yanı sıra sağlıklı ve güvenli çalışma ortamının yaratılmasına da olanak sağlamaktadır.

Bu kapsamda Sıfır Atık Projesi, özellikle atıklarımızın doğru yönetilmesi kapsamında OYAK Grup Şirketlerimizin yükümlülüklerini doğru yönlendirerek, bütüncül bir bakış açısıyla israfın önlenmesi ve kaynaklarımızın verimli kullanılmasına yönelik top yekûn olarak başlatılmıştır. Dünya kaynaklarının sürdürülebilir ve verimli bir şekilde yönetimi; daha az hammadde kullanılması, kaynak verimliliğinin artırılması, atık oluşumunun azaltılması ve atıkların yeniden kaynağa dönüştürülmesi ile mümkündür. Tüm bunlara ek olarak, kaynak verimliliği, operasyonel maliyetlerin azaltılmasının yanı sıra sağlıklı ve güvenli çalışma ortamının yaratılmasına da olanak sağlamaktadır. OYAK ekosistem yaklaşımının esas alındığı Sıfır Atık Projesi, bundan önce yapılan tüm sürdürülebilirlik çalışmalarında olduğu gibi bekle gör yaklaşımından öte bütüncül ve proaktif bir şekilde, sorumlu liderlik anlayışıyla yürütülmektedir. Projenin odak noktası, ülkemizin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı sunarken sürdürülebilir değer zinciri oluşturarak OYAK Sıfır Atık Yönetim Sistemini yaygınlaştırmak ve bir kültür değişimi yaratmaktır.

Performans

Sürdürülebilirliği iş stratejilerine ve yönetim yapısına entegre eden OYAK Grup Şirketleri, sürdürülebilirlik performansını düzenli bir şekilde takip ederek ölçülebilir bir sistem geliştirmiştir. Finansal ve finansal olmayan değerler arasındaki bağlantının kurularak birlikte ele alınmasını, sürdürülebilirlik yönetiminin kritik başarı faktörlerinden biri olarak gören OYAK Grup Şirketleri bu bölümde, faaliyetlerinin çevresel, sosyal ve finansal etkilerini ortaya koyarak, sürdürülebilirlik stratejisinin başarısını sunmaktadır.

OYAK Grup Şirketlerinin yıllık sürdürülebilirlik performansı her yıl hazırlanan OYAK Grubu Faaliyet Raporu’nda paylaşılmaktadır.

OYAK Çimento Beton Kağıt Şirketlerinde alternatif hammadde kullanımı ile kireçtaşı, marn, kil, boksit, demir cevheri gibi doğal hammadde kaynaklarının tüketimi azaltılmaktadır.

OYAK Maden Metalürji şirketlerine ait entegre tesislerin bir çıktısı olan yüksek fırın cürufunun, OYAK Çimento Beton Kağıt Şirketlerinde katkılı çimento üretiminde alternatif hammadde olarak kullanılması endüstriyel simbiyozun ülkemizdeki iyi örneklerinden biridir.

OYAK Grup Şirketlerinde yaşam için en önemli doğal kaynaklardan olan suyun verimli kullanımını sağlamak ve faaliyetler sonucu oluşan atık suyun çevresel etkilerini önlemek amacıyla çalışmalar yürütülmektedir. Suyun verimli kullanımı ve geri kazanımı için yenilikçi projeler geliştirilmekte ve uygulanmaktadır.

OYAK Grup Şirketlerinin çok sektörlü yapısı ve üretim kapasitesinden dolayı atıklar konusunda hassas bir yönetim planı uygulanmaktadır. Faaliyetlerde, atık yönetimi kapsamında çevre mevzuatı ve diğer yükümlülüklere tam uyum gözetilmektedir.OYAK Çimento Beton Kağıt Şirketlerinde atıktan türetilmiş yakıt kullanımı ile petrokok ve linyit gibi birincil fosil kaynakların tüketimi azalmakta, karbon salımları düşmektedir.

OYAK Grup Şirketleri, enerji kaynaklarının maliyet etkin bir şekilde değerlendirilmesine yönelik rekabetçi, teknoloji odaklı, verimlilik perspektifine dayalı yatırımlara önem vermektedir.

OYAK Çimento Beton Kağıt Şirketlerinde, enerji verimliliğinin operasyonel faaliyetlerin bir parçası haline getirilmesi ve sürekli gelişim sağlanabilmesi için ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi kurulmuştur. Bu sistem ile enerji başlığı altındaki tüm konular sistematik olarak takip edilerek, tesislerin enerji tüketimleri kapsamlı bir şekilde yönetilmekte, tüm çalışanların katılımı ile bu konudaki yetkinlikler ve bilgi birikimleri gün geçtikçe arttırılmaktadır.

Paydaş ilişkilerini çift yönlü ve katılımcı bir yapıyla sürdüren OYAK Grup Şirketlerinin temel paydaş gruplarını üyeler, müşteriler, toplum, hissedarlar, çalışanlar ve yatırımcılar oluşturmaktadır.

OYAK Grup Şirketleri düşük karbonlu ekonomide özel sektörün dönüştürücü etkisinin bilinciyle, iyi uygulamalarını paylaşmaktadır. Paydaşların bilgilendirilmesi amacıyla OYAK web sitesi sürdürülebilirlik sekmesi kullanımı etkin bir şekilde devam etmektedir.

Ar-Ge ve inovasyon, değişen rekabet koşulları ile birlikte iş dünyası ve hükümetler açısından sürdürülebilir büyümenin sağlanmasında büyük önem arz etmektedir.

OYAK Grup Şirketlerinin yeniliklere ve değişime açık yapısı inovasyon kültürünün oluşturulmasında olumlu yönde katkı sağlamaktadır. OYAK Grup Şirketlerinde iletişim, iş birliği ve öğrenmeye dayalı yaklaşımlarla sanayi-üniversite işbirlikleri yapılmış, ürün çeşitliliği ve dışa bağımlılığı azaltmaya yönelik farklı projeler geliştirilmiştir.

Gelecek nesillere olan sorumluluğu ile biyoçeşitliliğin korunması ve olumsuz etkilerin azaltılmasına yönelik çalışmalar yürüten OYAK Grup Şirketleri, madencilik faaliyeti yürüttüğü tüm sahalarda, rezervi tükenmiş ve terk edilecek alanlarda doğaya yeniden kazandırma kapsamında gerekli iş ve işlemleri uygulamaktadır.