Sürdürülebilirlik Politikası ve Stratejisi

 

Yurt içi ve yurt dışında faaliyet gösteren OYAK Grubu tüm operasyonlarında daha az kaynakla daha çok değer yaklaşımını benimsemektedir.

OYAK sürdürülebilirlik politikası, başta "gelecek bilinci" olmak üzere birçok bileşenden oluşan bir bütün olarak etki ve sorumluluk alanlarında hayata geçirilmektedir.

OYAK, uluslararası kabul görmüş göstergeler ile faaliyetlerini izleyerek sürdürülebilirlik risk ve fırsatlarını belirler, performansını sürekli iyileştirir. Bu kapsamda, belirlediği taahhütlerini yerine getirmekte ve bunların ötesinde uygulamalar için tüm paydaşlarını teşvik etmektedir.  

Sürdürülebilirlik alanındaki taahhütlerimiz:

 • Çalışanlarımızı ve diğer tüm paydaşlarımızı sürdürülebilirlik politikamızı benimsemeye teşvik etmek
 • Çevresel duyarlılığının artırılmasına yönelik bilincin, uluslararası ilerlemeler paralelinde çalışanlarımız, tedarikçilerimiz ve alt yüklenicilerimizde de yaygınlaştırılmasını ve uygulanmasını desteklemek
 • Etkin, katılımcı ve şeffaf yönetim anlayışıyla sürekli gelişmeyi ön planda tutarak faaliyetlerimizi mevzuat gereklerinin bir adım ötesine taşıyacak sürdürülebilirlik hedefleri belirlemek
 • Faaliyetlerimizi ve yatırımlarımızı rekabetçi kalma hedefi ile yönlendirmek ve toplumun gelişimine katkı sağlamak üzere inovasyonu teşvik etmek
 • Faaliyette bulunduğumuz alan ve bölgelerde toplumun da ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak biyoçeşitliliğin korunması ve geliştirilmesine yönelik planlamalar yapmak
 • Belirlenen göstergeler aracılığıyla performansımızı ve geleceğe yönelik planlarımızı değerlerimiz arasında yer alan şeffaflık ilkesi çerçevesinde paylaşmak
 • Yönetim anlayışımızın ayrılmaz bir parçası olarak kurumsal yönetim ilkelerini benimsemek
 • İnsan kaynakları uygulamalarında fırsat eşitliği, karşılıklı saygı ve sorumluluk ilkeleri çerçevesinde; çalışanlarımızın motivasyonunun desteklendiği programları oluşturmak
 • Yatırım politika ve stratejilerimizde ekonomik getiri, sosyal kazanım, çevresel etkiler ve insan haklarını bütüncül bir yaklaşımla göz önünde bulundurmak
 • Başta çalışanlarımız olmak üzere tüm paydaşlarımız için güvenli bir ortam oluşturmak ve iş güvenliğini tüm faaliyetlerimizin ayrılmaz bir parçası haline getirmek üzere uluslararası kabul gören standartları uygulamak

 

OYAK, sürdürülebilirlik politikası çerçevesinde, belirlediği hedeflere doğru yol alırken, bugünün ve geleceğin ihtiyaçlarına saygılı ve sorumlu davranır.

OYAK varlığının ancak insan ve doğanın uyum içerisinde var olduğu koşulların sürekliliğine bağlı olduğu bilinci ile faaliyetlerini ileri taşır.

Bu strateji ışığında 2014-2016 yılları için belirlediği hedeflere emin adımlarla ilerler.

 

2014-2016 Hedefleri:

 

Sürdürülebilirlik Yönetimi

OYAK, sorumluluklarının bilinci ile kendini sürekli gelişime adamış bir emeklilik fonu olarak, inşa ettiği güveni gelecek nesillere de taşımayı hedefler.

OYAK Grubu, sürdürülebilirlik göstergelerini küresel ve kurumsal öncelikler çerçevesinde belirleyerek bunları karar alma mekanizmalarında içselleştirmektedir. Yönetimin her kademesinde benimsenen ve iş yapış şekillerine yön veren bu yaklaşım, tüm organizasyonu kapsayan bir sorumluluk paylaşımına olanak sağlamaktadır. OYAK Grubunda sürdürülebilirliği Grup kültürünün temeli yapan yönetim anlayışı, örnek bir model olarak tüm paydaşlara aktarılmaktadır.

OYAK Grubunda sürdürülebilirlik yönetimi, üst yönetimin vizyonu ve desteğiyle, tüm çalışanların dâhil olduğu süreçle, merkezden başlayarak Grup Şirketlerinin faaliyetlerine uzanan bir organizasyonla sağlanmaktadır.

Sürdürülebilirlik performansının geliştirilmesi amacıyla, OYAK Genel Müdürlüğü, çimento, demir çelik, enerji ve otomotiv Grup Şirketlerinden temsilcilerin katılım sağladığı ve OYAK Genel Müdür Yardımcısı başkanlığında faaliyet gösteren “Sürdürülebilirlik Komitesi” yapılandırılmıştır. Komite dinamik yapısını koruyarak güncel gelişmeleri, Grubun sürdürülebilirlik faaliyetlerini ve yöntemsel çalışmalarını aylık toplantılar ile takip etmektedir. Komitenin başlıca görevleri:

 • Hedefler ve eylemler seviyesinde faaliyetlerin planlanmasını ve izlenmesini,
 • Katılımcı bir yaklaşımla oluşturulan OYAK Grubu sürdürülebilirlik yol haritasında gerektiğinde güncelleme ve iyileştirme yapılmasını,
 • Söz konusu katılımcı yapı sayesinde operasyonel çalışmaların karar vericilere aktarılması amacıyla bir platform oluşmasını

sağlamaktır.

Ayrıca Sürdürülebilirlik Komitesi tarafından yönlendirilen Grup vizyonunun Şirketlerde uygulamalara yansıtılması için geniş katılımlı “OYAK Sürdürülebilirlik Grubu”  oluşturulmuştur. OYAK Sürdürülebilirlik Grubu;  Grup Şirketlerinin üst düzey yöneticileri ve ilgili teknik personel ile Sürdürülebilirlik Komitesinden oluşmaktadır. Grup,  Sürdürülebilirlik Komitesine başkanlık eden OYAK Genel Müdür Yardımcısı liderliğinde, yıllık Sürdürülebilirlik Değerlendirme Toplantıları düzenlenmektedir. Bu toplantılarda:

 • Bir önceki yılın faaliyetlerinin değerlendirilmesi,
 • Bir sonraki yıla ait önceliklerin ve faaliyet alanlarının belirlenmesi,
 • Öncelikler belirlenerek faaliyetlerin hayata geçirilmesi için gerekli planların yapılması

konuları görüşülmekte ve karara bağlanmaktadır.

2013 yılı Değerlendirme Toplantısında, 2014-2016 dönemini kapsayan sürdürülebilirlik yol haritası için öncelikler ortaya konmuştur. Belirlenen öncelikler temel alınarak, Yol Haritası ve Hedefler oluşturulmuştur.  Bu çalışma Sürdürülebilirlik Komitesince değerlendirilerek son şekli verilmiş, Üst Yönetimin onayı sonrası uygulamaya geçilmiştir.