ORDU YARDIMLAŞMA KURUMU KANUNU

205 sayılı Kanun PDF formatında indirmek için tıklayınız

Kanun No.   205
Kabul Tarihi 3/1/1961
Yayım Tarihi 9/1/1961
Resmi Gazete 10702
Yürürlük Tarihi  1/3/1961

 

 

KURULUŞ

Madde 1- Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı olmak ve Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına bu Kanunda yazılı sosyal yardımları sağlamak ve merkezi Ankara’da bulunmak üzere (Ordu Yardımlaşma Kurumu) teşkil edilmiştir.

Kurum, bu Kanun ile hususi hukuk hükümlerine tabi olup, mali ve idari bakımdan muhtar ve hükmi şahsiyeti haiz bir teşekküldür.

KURUMUN ORGANLARI

Madde 2 - Kurumun organları şunlardır:

 1. Temsilciler Kurulu,
 2. Genel Kurul,
 3. Yönetim Kurulu,
 4. Denetleme Kurulu,
 5. Genel Müdürlük

TEMSİLCİLER KURULU

Madde 3 - Temsilciler Kurulu, Milli Savunma Bakanlığı’nca kuvvet ve müesseselerdeki daimi üye adedi dikkate alınarak birlik ve müesseselerde vazifeli ve bu Kanunun 17 inci maddesinde yazılı daimi üyeler arasından, mensup oldukları birlik ve müesseselerin kumandan veya amirlerince tespit olunacak mümessillerden terekküp eder.

Temsilciler Kurulunun mürettep üye adedi, 50’den az 100’den fazla olamaz.

Kurul üyelerinin ne suretle ve hangi esaslar dairesinde tespit edileceği, birlik ve müesseselerin bulundukları yerler ve buralarda vazifeli daimi üyelerin adedi de göz önünde bulundurulmak suretiyle hazırlanacak bir talimatname ile tayin olunur.

İlk Talimatname bu Kanunun muvakkat 5’inci maddesi hükmüne göre teşkil olunan komite tarafından tanzim olunur ve Milli Savunma Bakanı’nın tasdiki ile tekemmül eder. Talimatnamede bilahare yapılacak değişiklikler, Temsilciler Kurulu ile Yönetim Kurulunun mütalaası alınmak suretiyle, Milli Savunma Bakanlığı’nca yapılır.

Temsilciler Kurulu, her üç senede bir Genel Kurulun mutat senelik toplantısından en az üç gün evvel Ankara’da toplanır.

Milli Savunma Bakanlığı veya Genel Kurul, Temsilciler Kurulunun fevkalade olarak toplantıya çağrılmasını, Yönetim Kurulundan isteyebilir.

Kurulun toplantı gündemi, Kurum Yönetim Kurulu tarafından tespit ve toplantıdan en az on beş gün önce üyelere gönderilir. Milli Savunma Bakanlığı, bu müddetleri nazara almak suretiyle Kurulun gündemine, görüşülmesini arzu ettiği hususları koydurabilir.

Temsilciler Kuruluna Milli Savunma Bakanı, bulunmadığı hallerde Genelkurmay Başkanı riyaset eder.

Kurul, mürettep üye adedinin en az yarısı ile toplanır ve kararlar mevcudun çoğunluğu ile alınır.

Ankara dışından gelen kurul üyelerinin harcırahları, Harcırah Kanununun hükümleri dairesinde, Kurum masraflarından verilir.

Temsilciler Kurulunun vazifeleri şunlardır:

 1. Üç adi Genel Kurul toplantı devresi için vazife görmek üzere kendi üyeleri arasından, gizli reyle Temsilciler Kurulundaki temsil nispetine göre (20) asil ve (10) yedek Genel Kurul üyesini seçmek;
 2. Her üç senede bir, Kurumun bilanço ve kar ve zarar hesapları ve Yönetim Kurulu tarafından hazırlanarak yapılan işler raporlarıyla Genel Kurul kararları ve Denetçilerin raporları üzerindeki görüş ve mütalaalarını belirtmek ve Kurumun müstakbel çalışmaları hakkında temennide bulunmak;
 3. Milli Savunma Bakanlığı, Genel Kurul veya Yönetim Kurulu tarafından tetkiki istenilen hususlar hakkında mütalaasını bildirmek;
 4. Kurul üyelerinin tespitine ait Talimatnamede yapılacak değişiklikler hakkında karar almak;
 5. Kurumun çalışmaları hakkında, üyeler tarafından yapılacak dilekler üzerinde görüşlerini belirtmek ve bu hususta Genel Kurul üyelerine gereken direktifleri vermek.

GENEL KURUL

Madde 4 - Genel Kurul, Temsilciler Kurulu tarafından seçilecek (20) üye ile;

 • Milli Savunma Bakanı,
 • Maliye Bakanı,
 • Genelkurmay Başkanı,
 • Kara, Deniz ve Hava kuvvetleri kumandanları veya Kurmay Başkanları,
 • Jandarma Genel Kumandanı veya Kurmay Başkanı,
 • Sayıştay Başkanı,
 • Umumi Murakabe Heyeti Başkanı,
 • Türkiye Bankalar Birliği İdare Heyeti Başkanı,
 • Türkiye Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği Başkanı,
 • Milli Savunma Bakanlığı veya Genelkurmay Başkanlığı teşkilatında;
 1. Personel Başkanı,
 2. Lojistik Başkanı,
 3. Komptrolör,
 4. Sağlık Başkanı,
 5. Araştırma ve Geliştirme Başkanı,
 6. Kanun İşleri Müdürü;
 • Özel sektörde, mali ve iktisadi sahalarda temayüz etmiş şahıslardan Milli Savunma Bakanı tarafından üç sene için seçilecek üç kişiden terekküp eder.

Genel Kurula Milli Savunma Bakanı, bulunmadığı takdirde Maliye Bakanı, bunun da bulunmaması halinde yukarıdaki sıraya göre hazır bulunan zat başkanlık eder.

Genel Kurul her yıl en geç Mayıs ayının sonuna kadar, Yönetim Kurulunun daveti üzerine adi surette toplanır.

Yönetim Kurulu veya Denetleme Kurulu, lüzumu halinde Genel Kurulu fevkalade toplantıya çağırabilir.

Toplantı için yeter sayı tam üye sayısının mutlak ekseriyetidir. Kararlar mevcudun çoğunluğu ile alınır.

Ankara dışından gelen Genel Kurul üyelerinin harcırahları, Harcırah kanunu hükümleri dairesinde Kurum masraflarından ödenir.

Madde 5 - Genel Kurulun görevleri şunlardır:

 1. Kurumun senelik bilanço ve kar ve zarar hesapları ve yapılan işler raporu ile Denetleme Kurulu tarafından işlemlerin ve hesapların denetlenmesi neticelerini ve bunların tetkik ve tahlillerini belirten raporlar üzerinden karar vermek; (Bilançonun ve yapılan işler raporunun Genel Kurulca onanması ile ilgililer ibra edilmiş olur.)
 2. Yönetim Kurulu üyelerinden seçimi Genel Kurula ait olanları (8) inci madde hükmü dairesinde gösterilecek adaylar arasından seçmek ve Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin iştirak edecekleri toplantılar için alacakları huzur haklarını tespit etmek;
 3. Yönetim Kurulunca Genel Kurula arz edilecek Kurumun mevcutlarının işletilmesi ile veya sair hususlarla ilgili mevzularda karar vermek, mütalaa ve tekliflerde bulunmak;
 4. (6) ncı madde hükmü dairesinde denetçiyi ve yedeklerini seçmek ve denetçilere verilecek ücretleri tespit etmek;
 5. Temsilciler Kurulu tarafından kendisine havale edilecek konular hakkında karar almak.

DENETLEME KURULU

Madde 6 - Denetleme Kurulu;

 • Biri, Milli Savunma Bakanı tarafından gösterilecek beş namzet arasından Genel Kurulca,
 • Biri, Umumi Murakabe Heyeti başkanı,
 • Biri de Türkiye Bankalar Birliği İdare Heyeti Başkanı tarafından seçilecek üç kişiden terekküp eder.

Genel Kurul, aynı zamanda Milli SavunmaBakanı’nın gösterdiği namzetler arasından iki de yedek denetçiseçer.

Denetleme Kurulunun vazife süresi üç adi Genel Kurul toplantısıdır.

Vazifeleri hitam bulan denetçilerin yeniden seçilmeleri caizdir.

Denetçiler Kurulunda Genel Kurulca seçilen denetçiliğin inhilalinde en fazla oy alandan başlanmak, müsavat halinde aralarında kur’a çekilmek üzere yedeklerden biri, diğerlerinden vaki olacak münhallerde ise bunları seçen ilgililerin seçecekleri yenileri, seleflerinin müddetlerini ikmalen denetçiliğe gelirler.

Umumi Murakabe Heyeti Reisi ile Türkiye Bankalar Birliği İdari Heyeti Reisi tarafından seçilecek denetçilerin maliye, hukuk, bankacılık, sigorta ve muhasebe sahalarında ihtisas ve tecrübe sahibi ve yüksek tahsil görmüş kimseler arasından seçilmesi şarttır.

Denetçilere verilecek ücretler, Genel Kurul tarafından kararlaştırılır.

YÖNETİM KURULU

Madde 7 - Yönetim Kurulu 7 üyeden teşekkül eder. Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri 8 inci madde hükmü dairesinde seçilir.

Genel Müdür, Kurulun tabii üyesidir ve kararlarda oy sahibidir.

Madde 8 - Yönetim Kuruluna seçilecek Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli üç üyeden ikisi Milli Savunma Bakanı tarafından gösterilecek 4 aday arasından biri de Genelkurmay Başkanı tarafından gösterilecek iki adaydan Genel Kurulca seçilir. Seçimler gizli oyla yapılır.

Diğer 4 üye, maliye, hukuk ve bankacılık ve sigorta sahalarında ihtisas, tecrübe sahibi ve yüksek tahsilli olmak şartıyla Milli Savunma, Maliye Bakanları ve Sayıştay, Umumi Murakabe Heyeti, Ticaret Odaları Ticaret Borsaları Birliği ve Türk Bankalar Birliği İdare Heyetleri Başkanlarından müteşekkil ve bu maksatla hususi olarak teşekkül edecek bir seçim komitesi tarafından seçilir. Yönetim Kurulu Başkanını da bu Komite seçer.

Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin vazife müddetleri üç adi Genel Kurul toplantı devresidir.

Müddeti bitenler yeniden aday gösterilebilir ve seçilebilir. Müddeti biten üyeler, yenileri vazifeye başlayıncaya kadar vazifelerine devam ederler.

Genel Kurul, Yönetim Kurulunu denetler ve gerekirse vazifelerine nihayet verebilir. Ancak, bu yolda bir karar alınabilmesi için Yönetim Kurulu üyelerinin vazifelerine nihayet verilmesi hususu müzakeresinin Genel Kurul üyeleri dörtte biri tarafından yazılı olarak gündeme alınması teklifinin toplantıdan en az üç gün önce yapılması lazımdır.

Yönetim Kurulunun Umumi Heyetçe seçilen üyeliklerinde vaki olacak münhallere, ilk toplanacak Genel Kurula kadar vazife görmek üzere, bunları namzet gösteren makamlarca muvakkaten yenileri tayin olunur ve Genel Kurulda, bu maddenin birinci fıkrası hükmü dairesinde seçim yapılır. Muvakkaten tayin olunan üyenin namzetler arasında gösterilmesi caizdir.

Seçim Komitesince seçilen üyeliklerindeki münhallere, inhilali takip eden ay zarfında bu Komitece yenileri intihap olunur.

Madde 9 - Yönetim Kurulu üyeliklerine iştirak edecekleri her toplantı için verilecek huzur haklarının miktarları Genel Kurul tarafından tespit olunur.

Madde 10 - Yönetim Kurulu, işleri icap ettikçe ve fakat en az ayda bir defa toplanır.

Başkanın bulunmadığı toplantılarda Yönetim Kurulu üyelerinin Genel Müdürden başka seçecekleri biri başkanlık yapar.

Yönetim Kurulu en az beş kişi ile toplanır; kararlar, toplantıda bulunanların çoğunluğu ile verilir.

Denetçiler ihtiyari olarak, Genel Müdür Muavinleri behemal Yönetim Kurulu toplantılarına, oylara iştirak hakkı olmaksızın müşahit olarak katılırlar.

Madde 11 - Yönetim Kurulunun vazifeleri şunlardır.

 1. Kurumun idaresinden sorumlu olarak devamlı surette Kurumun faaliyetlerini tedvir etmek,
 2. Genel Müdürlükçe hazırlanacak bütçe ve kadroları tetkik ve tasdik etmek,
 3. Genel Müdürlükçe hazırlanacak yıllık bilanço, kar ve zarar hesaplarını inceleyip, uygunluğu halinde tasdik ederek, sene zarfında yapılan ve müteakip yıllarda yapılacak işlere ait raporları ile birlikte Genel Kurula sunmak.
 4. Bu Kanun gereğince yapılacak yardımları tespit ve kararlaştırmak,
 5. Her beş yılda bir Genel Müdürlükçe hazırlanacak teknik bilanço ve aktuarya raporunu tetkik ederek, Genel Kurula sunmak,
 6. Dava açmak, icra takiplerini yapmak, faide gördüğü takdirde bunlardan feragat etmek, Kurumun leh ve aleyhindeki iddia ve ihtilaflı iddia ve konuları tahkim yolu ile halletmek.
 7. Genel Müdür ve yardımcılarını tayin ve icabında azletmek ve memur ve müstahdemlerinin Genel Müdürlüğün teklifi üzerine tayinlerini yapmak,
 8. Kendilerine Kurum adına imza verileceklerle bunların yetki ve derecelerini tayin ve Kurumu ilzam edecek imza sirkülerini tespit ve usulünde tescil, neşir ve ilan etmek,
 9. Kurum mevcutlarının işletilmesi şekillerini tayin ve 33 üncü maddedeki iktisapları yapmak hususunda Genel Müdürlüğe yetki vermek,
 10. Genel Müdürlüğün teklifi üzerine ikraz fonunun miktarını tespit etmek,
 11. Kurumun memur ve müstahdemlerine maaş ve ücretlerinden gayri verilecek tazminat, ikramiye ve sair özlük haklarını Genel Müdürlüğün teklifi üzerine Genel Müdüre verilecek olanları re’sen tespit etmek,
 12. Genel Müdürlükçe Kurumun iç işlemleri için hazırlanacak talimatname ve prensipleri inceleyerek tasdik etmek,
 13. Kanuni mevzuatın gerektirdiği bilcümle vazifeleri yapmak ve Genel Kurulca verilecek kararları yerine getirmek.
 14. Senelik bilanço ve kar ve zarar hesapları ile yıllık raporu ve denetçiler raporlarını Genel Kurul üyelerine, Genel Kurul toplantı tarihinden en az on beş gün evvel göndermek.

Madde 12 - Yönetim Kurulu üyeleri, kendi işleri için ibraz etmeleri lazım ve mutat olan dikkat, basiret ve faaliyeti Kurum işlerinde de göstermeye, görüş, mütalaa ve tekliflerini ancak doğrudan doğruya, Başkana veya toplantı esnasında Yönetim Kuruluna yapmaya mecbur olup, Kurumda çalışanlara işler hakkında şahsen hiçbir talimat veremezler.

GENEL MÜDÜRLÜK

Madde 13 - Kurumun bir Genel Müdürü ile ihtiyaca göre tespit olunan adette Genel Müdür Yardımcısı bulunur. Bunların sigorta, maliye, iktisat, hukuk ve bankacılık ve muhasebe sahalarında ihtisas ve tecrübe sahibi yüksek tahsilli olmaları şarttır.

Madde 14 - Genel Müdür ve Yardımcıları Yönetim Kurulu tarafından tayin olunurlar.

Genel Müdür ve yardımcılarına verilecek maaş, ücret, tazminat, ikramiye ve sair özlük hakları Yönetim Kurulu tarafından tespit olunur.

Madde 15 - Genel Müdür, Kurumun işlerini bu Kanun ile diğer mer’i mevzuat hükümlerine ve Yönetim Kurulu kararlarına göre yürütür. Kurumu, Genel Müdür temsil eder. Temsil vazifesini kendisi yapacağı gibi tevkil edeceği kimselere de yaptırabilir.

Kurumu ilzam edecek ve taahhüt altına koyacak her türlü evrak, vesika ve mukavelelerin iki imzayı taşıması şarttır. İmza sahipleri ile bunların yetkileri ve dereceleri Yönetim Kurulunca tespit olunacak sirkülerde belirtilir.

Yönetim Kurulu üyeleri, yukarıdaki hükümler dairesinde Başkan hariç Kurum adına imza vaz’edemezler.

Madde 16 - Kurumun Yönetim ve Denetleme Kurulunda ve Kurumun teşkilatında veya Kurumun sermayesinin en az yüzde ellisine sahip olduğu iştiraklerinde vazifelendirilecek Subay ve Askeri Memurlar hakkında 1281 sayılı Kanun hükümleri tatbik edilir; ancak, bu gibilere maaşları ve özlük hakları Milli Savunma Bakanlığı bütçesinden verilmez.

KURUMUN ÜYELERİ

Madde 17 - Kurumun üyeleri (daimi ve geçici) aşağıda gösterilmiştir.

 1. Türk silahlı Kuvvetleri kadrolarında görevli bilumum muvazzaf subay, sözleşmeli subay, askeri memur, astsubay, sözleşmeli astsubay ve uzman jandarmalar ile emekli maaşı sistemine giren üyeler ve ölümleri halinde sisteme devam etmek isteyen eşleri Kurumun daimi üyeleridir.1
 2. Uzman erbaşlar ile2 Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Kumandanlığı teşkilatında, Ordu Yardımlaşma Kurumu ve bu Kurumun sermayesinin %50’sinden fazlasına sahip olacağı veya iştirak edeceği şirketlerde çalışan bilumum maaşlı ve ücretli memur ve müstahdemlerden arzu edenler Kuruma daimi üye olabilirler.
 3. Muvazzaflık hizmetini yapmakta olan yedek subaylar Kurumun geçici üyeleridir.

Geçici üyelikten daimi üyeliğe geçenler, Kurumca belirlenecek usuller dahilinde hesaplanacak aidat farkını nemaları ile birlikte ödemek şartıyla, geçici üyelikte geçen süreleri ile daimi üyelik sürelerinin birleştirilmesini isteyebilirler.3 

KURUMUN GELİRLERİ

Madde 18 - Kurumun gelirleri;

 1. Aylık (ek gösterge dâhil), taban aylığı ve kıdem aylığı toplam tutarına, 657 sayılı Kanuna tabi en yüksek Devlet memuru aylığı (ek gösterge dâhil) brüt tutarının,
  1. Ek göstergesi 8400 ve daha yüksek olanlar için %240’ının,
  2. Ek göstergesi 7600 (dâhil) 8400  (hariç) arasında olanlar için %200’ünün,
  3. Ek göstergesi 6400 (dâhil) 7600  (hariç) arasında olanlar için %180’inin,
  4. Ek göstergesi 4800 (dâhil) 6400  (hariç) arasında olanlar için %150’sinin,
  5. Ek göstergesi 3600 (dâhil) 4800  (hariç) arasında olanlar için %130’unun,
  6. Ek göstergesi 2200 (dâhil) 3600  (hariç) arasında olanlar için %70’inin,
  7. Diğerlerine %40’ının, ilave edilmesi suretiyle bulunan matrah üzerinden; muvazzaf subay ve astsubay, sözleşmeli subay ve astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlar için %10 oranında, Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı kadrolarında çalışan memur ve sözleşmeli personel için %10 oranında, yedek subaylar için %5 oranında yapılan kesintilerden,
 2. Ordu Yardımlaşma Kurumunda veya bu Kurumun %50 sermayesinden fazlasına sahip olduğu veya iştirak ettiği şirketlerde çalışanlardan daimi olarak Kurum üyesi olmayı kabul edenlerin sigorta primine esas aylık ücretlerinden %10 oranında yapılan kesintilerden,
 3. Kurum mevcutlarının işletilmesinden elde edilen gelirlerden,
 4. Gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılan her türlü nakdi ve ayni menkul ve gayrimenkul bağışlarından,
 5. (a) ve (b) bentlerinde sayılan daimi üyelerden Konut Ön Biriktirim Fonundan yararlanmak isteyenler için (a) ve (b) bentlerinde belirtilen matrahlar üzerinden %10 oranında yapılan ek kesintilerden,

oluşur. Askeri hâkim ve savcılar için yapılacak kesinti tutarı, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununa ekli (I) sayılı Ek Gösterge Cetvelinde belirlenen ek göstergeler esas alınmak suretiyle, bulundukları rütbe, derece ve kademelere göre (a) bendinde belirtilen ödeme unsurları üzerinden hesaplanan miktara göre tespit olunur.4

Madde 19 - Bu Kanunla daimi ve geçici üyelere tanınan haklar, bunlardan ilk aidatın kesildiği tarihten başlar.

KURUMUN YAPACAĞI YARDIMLAR

Madde 20 - Kurumun üyelerine veya ölümleri halinde mirasçılarına yapılacak yardımlar şunlardır:

 1. Daimi üyelere bir defaya mahsus olarak yapılacak toptan yardımlar şunlardır;
  1. Emeklilik yardımı,
  2. Maluliyet yardımı,
  3. Ölüm yardımı,
  4. Konut Ön Biriktirim Fonundan yararlanmak isteyenlere verilecek ve kullanım ve yönetim usulleri Genel Kurulca belirlenecek Konut Edindirme yardımı.5
 2. Geçici üyelere: (Aidat kesildiği müddetçe)
  1. Maluliyet yardımı,
  2. Ölüm yardımı,
 3. Emekli maaşı sistemine giren üyelere yapılacak yardımlar ise şunlardır:

(1) Emekli maaşı,

(2) Ölüm yardımı.6

Madde 21 - En az 10 yıl müddetle Kurumda üye olarak bulunduktan sonra, görevli oldukları kuruluşlardan herhangi bir sebeple ayrılmak suretiyle üyeliği sona eren daimi üyeler emeklilik yardımından faydalanır.7

Birinci fıkraya göre emeklilik yardımına hak kazanarak görevli oldukları kuruluşlardan herhangi bir sebeple ayrılan üyeler isterlerse emeklilik yardımının 1/4’ünü veya 2/4’ünü veya 3/4’ünü yahut tamamını Kurumda bırakarak Emekli Maaşı Sistemine girebilirler.

26 ncı maddenin (a) fıkrasına göre tam ve daimi maluliyet yardımından yararlanacak üyeler; emeklilik yardımlarının 1/4’ünü veya 2/4’ünü veya 3/4’ünü yahut tamamını Kurumda bırakmak suretiyle Emekli Maaşı Sistemine girebilirler. 26 ncı maddenin (b) fıkrasına göre kısmi maluliyet yardımından yararlanan üyeler, emeklilik yardımından yararlanabilmeleri durumunda emeklilik yardımının 1/4’ünü veya 2/4’ veya 3/4’ünü yahut tamamını Kurumda bırakmak şartıyla Emekli Maaşı Sistemine girebilirler.

Kurum üyesi iken ölenin eşi, ölen üye için tahakkuk eden emeklilik yardımının kendisine düşen miras payı oranında veya daha yüksek bir dilimde, Kurum Emekli Maaşı Sistemine girmiş bulunan üyenin ölümü halinde ise; varislerine ödenecek olan rezervinin 1/4’ünü veya 2/4’ünü veya 3/4’ünü yahut tamamını Kurumda bırakmak veya iştirak edilecek dilimi tamamlamak suretiyle Emekli Maaşı Sistemine girebilir. Emekli Maaşı Sistemine giren üye eşinin ölümü halinde birikmiş rezervi kanuni mirasçılarına ödenir.

Tam ve daimi malul veya kısmi maluliyet yardımına hak kazanan üyeler ile muvazzaf iken ölen üyenin eşi, hak edilen emeklilik yardımları aidata esas albay maaşının yirmi katından az olduğu takdirde, isteklerine bağlı olarak emeklilik yardımlarını bu miktara kadar artırarak sisteme girebilirler.

Emekli maaşı sisteminde bulunanlar, sistemdeki 1/4, 2/4, 3/4 veya tam olan iştirak paylarının, bu dilimlerden birinde bulunacak şekilde, o yıldaki kendi emsali birikiminin esas alınarak indirilmesini veya yükseltilmesini isteyebilirler. Dilim indirim hakkı sadece bir kez ve sisteme girişten itibaren en az üç yıl geçtikten sonra kullanılabilir. Dilim yükseltme hakkı ise, yılda bir kez kullanılabilir.

Sistemde bulunan üyenin ölümü durumunda eşi, hak edilen ölüm yardımını rezervine ekleme hakkına sahip değildir.

Sistemde bulunan üyelerin, sisteme girişlerinden itibaren üç yıl geçtikten sonra rezervlerini alarak ayrılabilmeleri mümkündür. Ancak, sistemden çıkanlar bir daha sisteme kabul edilemezler.

Sistemden çıkış müracaatları her yılın Aralık ayında yapılır ve sistemden çıkış, müteakip olağan Genel Kurul toplantısından sonra gerçekleştirilir.

Sistemden ayrılan üyelerin hakları, sahibi bulunduğu rezerv kendisine ödeninceye kadar devam eder.8

Madde 22 - Kurumun daimi ve geçici üyesi iken ölenlerin mirasçıları, ölüm yardımına hak kazanırlar.

Madde 23 - Kurumun daimi üyelerinden 21 ve 25 inci maddelerde gösterilen sebepler dışında üyelik vasfını kaybedenlere aidatları iade olunur. Ancak, Kurum üyelik müddetleri üç seneyi geçmeyenlerle geçici üyelere hiçbir aidat iadesi yapmaz.

Konut Ön Biriktirim Fonuna katılan üyelerin birikmiş ek aidatları, Kurum üyeliğinin herhangi bir sebeple son bulması halinde, birinci fıkradaki sürelere bakılmaksızın nemasıyla birlikte ödenir.9

Madde 24 - Emeklilik yardımı, üyenin Kurumda geçen ve aidat ödediği süreye karşılık olarak, tasarruf primine yıllık

%5 teknik faiz oranı üzerinden hesaplanan miktardan ibarettir.

Üyelik süresinin hesabında ay kesirleri tam ay sayılır.

Emeklilik maaşı, üyenin Kurumda bıraktığı emekli yardımına göre hesaplanan yıllık %5 faizden ibarettir.10

Madde 25 - Kurum üyesinden herhangi birine, Kuruma aidat ödediği müddet içinde ölmesi halinde, almakta olduğu son aylık tutarının 12 misli ölüm yardımı olarak ödenir. Ayrıca, bu yardıma ilave olarak üyeye, Kuruma dahil olduğu tarihten ölüm tarihine kadar geçen müddeti esas ittihaz edilmek suretiyle 24 üncü maddeye göre hesap edilecek emeklilik yardımı da verilir.

Bu yardım ölen üyenin, hayatta iken Kuruma vereceği beyannamedeki mirasçılarına ödenir.

Emekli maaşı sistemine giren üyenin ölümü halinde kanuni mirasçılarına en son aylık emekli maaşının 10 katı tutarında ölüm yardımı ödenir. Kurum üyeliği devam ederken ölen üyenin sisteme girmiş bulunan eşinin vefatı halinde kanuni mirasçılarına ölüm yardımı yapılmaz.11

Madde 26 - Maluliyet yardımı aşağıdaki hallerde ödenir:

 1. Tam ve daimi malullük, üyelerden herhangi biri ister vazife dahili ister vazife harici olsun, herhangi bir kaza, hastalık ve engellilik12 neticesinde bir işle meşgul olmak imkanından kati surette mahrum kaldığı heyeti sıhhiye raporu ile tebeyyün ettiği takdirde tam ve daimi malul addedilir. Muvakkat ve kısmi malullük ile muvakkat hastalıklar tam ve daimi maluliyet mefhumunun haricindedir. Ancak, vücudun yarısının felci, ki kol veya iki bacağın, iki elin, iki ayağın ve iki gözün, bir kol ile bir bacağın, bir el ile bir ayağın tamamıyla kaybı, tedavisi gayrikabil daimi hastalıklarla gayrikabili tedavi olduğu heyet­i sıhhiye raporu ile tebeyyün edip Kurumca da vazifeye devamına imkan olmadığı kabul edilen sair hastalıklar tam ve daimi maluliyet hali olarak kabul edilir. Hastalık sebebiyle yapılacak tam ve daimi maluliyet yardımı, maluliyet halinin tespitinden bir sene sonra ödenir. Tam ve daimi maluliyet yardımı 25 inci madde gereğince hesaplanan ölüm yardımı gibi hesap ve tesviye olunur.
 2. Kısmi malullük, üyelerden birisi herhangi bir kaza dolayısıyla daimi ve fakat kısmi bir maluliyete uğradığı takdirde işbu Kanunun ilişik 2 No.lu tablodaki nispetler dahilinde kısmi maluliyet yardımına hak kazanır. Kısmi maluliyet yardımı hesabında, son olarak alınan maaş tutarının 12 misli esas ittihaz olunur ve bu miktarın tablodaki nispetlerle hasılızarbı kısmi maluliyet yardımı tutarını verir. Kısmi maluliyete duçar olan üyenin durumu, vazifesinden de ayrılmasını icap ettirecek olursa bu takdirde ayrılış tarihine kadar birikmiş emeklilik yardımı tutarı da kendisine iade olunur. Kasten husule getirilen engellilikler13, alkol ve uyuşturucu maddelerin kullanılmasının tevlid edeceği malullükler için yalnız maluliyetin vukua geldiği tarihe kadar birikmiş emekli yardımı tutarı verilir. Sırf ihtiyarlık dolayısıyla çalışmamak veya kudretten düşme maluliyet sayılmaz ve 65 yaşından sonra vukua gelen maluliyet halleri her ne olursa olsun suret­i katiyede ödenmez. Herhangi bir uzvun maluliyete duçar olması sebebiyle ödenen maluliyet yardımı, o uzvun ikinci bir defa maluliyete duçar olması halinde ödenecek maluliyet yardımında, tenzili bir şekilde nazara alınır. Bir uzvun veya uzuv kısmının kaybı tabiri, o uzvun veya uzuv kısmının kati ve mutlak surette vazife görmemesini ve kullanılmamasını ifade eder. Bir kazadan evvel esasen hiçbir suretle vazife göremeyen ve kullanılamayan bir uzvun veya uzuv kısmının kaybı tazmin olunmaz. Aynı kazadan dolayı muhtelif uzuvlarda veya uzuv kısımlarında meydana gelen maluliyetler için ayrı ayrı hesap edilecek yardım yekunu son olarak alınan maaş tutarının 12 mislini geçemez.

Madde 27 - Maluliyet, tespiti tarihinden itibaren bir yıl ve her halde maluliyeti tevlid eden hadisenin vukuu tarihinden itibaren beş yıl içinde maluliyete duçar olan üye veya kendisiyle ilgili diğer herhangi bir şahıs tarafından Kuruma yazı ile bildirilmediği takdirde maluliyet yardımı talep hakkı sukut eder.

Madde 28 - Ölüm ve maluliyet yardımları içtima edemez.

Madde 29 - 21, 24, 25 ve 26 ncı maddelerde yazılı yardımlar 11 inci maddenin (e) fıkrası gereğince hazırlanacak teknik bilançoya göre, Kurumun mali durumu müsait görüldüğü takdirde, Yönetim Kurulunca tespit edilecek esaslara göre artırılabilir. Ancak, Yönetim Kurulunun artırma yapılması hakkındaki kararları Genel Kurulun tasdiki ile tekemmül eder.

Emekli Maaşı Sistemine giren üyeye, Genel Kurulun tasdikinden sonra sağlanan artırımın yarısı maaşına, yarısı rezervine eklenir. Ancak, üyenin talebi halinde maaşa eklenecek miktar, kısmen veya tamamen üyenin rezervine eklenebilir.14

Madde 30 - Açığa çıkarılan, Bakanlık emrine alınan, işten el çektirilen ve diğer kanuni aidatları kesilemeyen üyelerden geçen müddetlere ait aidatlarını Kuruma ödeyenlerin bu müddetleri emekli, maluliyet ve ölüm yardımlarına esas olacak müddetlere ilave olunur. Ancak, aidatını ödemeyenlerden bu devreler içinde ölüm ve maluliyete duçar olanlara, yalnız Kurumda geçen müddete tekabül eden emeklilik yardımı ödenir.

Yönetim Kurulu, bu gibilerin aidat borçlarını ödeyebilmeleri hususunda kendilerine kolaylıklar gösterebilir.

Madde 31 Aidat, üyenin maaş ve ücretinin ödenmesi sırasında, tahakkuk memurlarınca istihkak bordrolarında gösterilmek suretiyle tahakkuk ettirilir. Ve muhasipler tarafından istihkaklarından kesilir.

Muhasiplerce bir ay zarfında Kurum ve Kurum adına Yönetim Kurulunun tayin edeceği bankaya, olmayan yerlerde postaya yatırılır. Aynı zamanda Kurumun vereceği formüllere göre istihkak bordrosunu tanzim eden makamlarca düzenlenen aidat bordrolarından bir nüshası muhasipliklerce Kuruma gönderilerek Kurum haberdar edilir.

Kurumun aidatını tahakkuk ettirmeyen, kesmeyen ve yukarıdaki müddet içerisinde Kuruma göndermeyenlerden, bu aidat %10 gecikme zammı ile birlikte Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Kanununa göre mahalli Maliye Teşkilatınca tahsil olunarak Kuruma verilir.

Madde 32 - Yönetim Kurulu, Kurumun maksat ve gayesinin tahakkuk ettirilmesi maksadıyla 33 üncü madde hükümleri dairesinde yapacağı iktisap, ikraz ve hizmetlere, Kurumun mevcudundan tahsis edeceği miktarların nispet ve tutarlarını ve bunlardan elde edilebilecek neticeleri ve şartlarını tespit ve bu maksatla hazırlayacağı çalışma programını Genel Kurulun tetkik ve tasvibine arz etmekle mükelleftir.

Yönetim Kurulu aynı zamanda 33 üncü maddenin (f), (g), (h) ve (m) fıkralarında yazılı ikraz ve hizmetlerden istifade edecek bulunan Kurum daimi üyelerinin haiz olmaları gereken vasıf ve şartları da tespit ve Genel Kurulun kararına arz eder.

KURUMUN MEVCUTLARININ İŞLETİLMESİ VE KURUMUN YAPACAĞI HİZMETLER

Madde 33 - Yönetim Kurulu, Kurumun maksat ve gayesinin tahakkuk ettirilmesi ve mevcutlarının işletilmesi ve nemalandırılması maksadıyla;

 1. Menkul ve gayrimenkul mallar iktisap ve her türlü esham ve tahvilat mubayaa etmeye,
 2. Lüzumlu ve faideli görüldüğü takdirde her nevi şirketleri kurmaya ve gerek bunlara ve gerekse kurulmuş bulunanlara iştirake ve bunların hisse senetlerini veya ortak paylarını satın almaya,
 3. Lüzumunda uhdesinde bulunan her türlü menkul ve gayrimenkul mallarla, satın aldığı hisse senetlerini tahvil veya ortaklık paylarını satmaya veya başkalarına devretmeye veya bunları rehin veya ipotek etmeye,
 4. Her nevi karşılıklı veya karşılıksız istikrazlarda bulunmaya,
 5. Lüzumunda Kurum alacaklarını teminen kendi lehine rehin ve ipotek tesis etmeye,
 6. Kurumun daimi üyelerine mesken inşaatı için gayrimenkul ipoteği karşılığında 20 seneye kadar vadeli ve faizli krediler açmaya,
 7. Kurumun daimi üyelerine veya bunların kuracakları kooperatiflere ait arsalar üzerinde meskenler inşa etmeye ve bunları peşin veya ipotek karşılığında 20 seneye kadar vade ve faizli taksitle, kendilerine satmaya,
 8. Daimi üyeleri mesken sahibi yapmak maksadıyla, Konut Ön Biriktirim Fonu kurmaya, arsalar almaya ve bu arsalar üzerinde meskenler inşa etmeye veya bu maksatla mubayaa edeceği gayrimenkulleri, peşin veya ipotek karşılığında 20 seneye kadar vade ve faizli taksitle kendilerine satmaya,15
 9. Ordu pazarları, Ordu evleri, Ordu gazinoları, Ordu talebe yurtları ve bu gibi, Kurumun daimi üyelerinin her türlü sosyal ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli teşebbüslerde bulunmaya,
 10. Lüzum hasıl olursa, özel okullar açmaya ve daimi üyelerinin tahsil çağındaki çocuklarının da tahsillerinin temini için yurt içi yurt dışı tahsil ve staj bursları vermeye,
 11. Mevcutlarından bir kısmını, iktisaben inkişafa mazhar olan en uygun yerlerde ve en fazla varidat temin edecek şekilde satın alınacak veya yaptırılacak gayrimenkullere tahsis etmeye,
 12. Daimi üyelere borç vermek maksadıyla ikraz fonu tahsis etmeye yetkilidir.

Madde 34 - Kurum, isteklilerin, vefatları halinde Kuruma intikal etmek ve hayatta bulundukları müddetçe sahiplerine muayyen aylık veya senelik gelir tediye etmek şartıyla vaki olabilecek ayni ve nakdi, menkul ve gayrimenkul bağışları kabul edebilir.

KURUMUN MUAFİYETLERİ

Madde 35- Kurumun muafiyetleri aşağıdadır:

 1. Kurum, Kurumlar vergisine tabi değildir,
 2. Kuruma yapılacak bağışlar, Kurumun ne nam altıda olursa olsun, üyelerine veya kanuni mirasçılarına yapacağı yardımlar Veraset ve İntikal Vergisiyle Gelir Vergisinden,
 3. Kurum, yapacağı her türlü muameleler dolayısıyla Damga Resminden,
 4. Daimi ve geçici üyelerden yapılacak aidat tevkifatı Gelir Vergisinden,
 5. Kurumun her türlü gelirleri Gider Vergisinden, muaftır.

Madde 36 - Kurumun daimi üyelerine yaptıracağı meskenler için 6188 sayılı Kanun hükümlerinden faydalanılır.

Madde 37 - Kurumun her çeşit malları ile gelir ve alacakları, Devlet malları hak ve rüçhanlığını haizdir. Bunlara karşı suç işleyenler, Devlet mallarına suç işleyenler gibi takibata tabi tutulurlar.

Madde 38 - Kurumun mali durumu, her beş yılda bir ve bundan başka daimi ve geçici üyelerin aylıklarında genel bir artış yapıldığı takdirde bu artışı takip eden altı ay içinde Yönetim Kurulu tarafından aktüerlere tetkik ettirilerek, neticede hazırlanacak bir raporla birlikte Genel Kurulun tasvibinden sonra, bu Kanunda gereken değişikliklerin yapılmasına teşebbüs edilmesi maksadıyla Milli Savunma Bakanlığı’na sunulur.

Madde 39 - Türk Silahlı Kuvvetlerinin bilfiil katıldığı yurt içinde ve dışında, harbin fiilen başlaması ile Kurumca ölüm, maluliyet ve emeklilik yardımları yapılmaz, harbin fiilen sona ermesini müteakip, Ordudan veya Kurumdan ayrılmış veya ölmüş olanların Kurumda birikmiş aidatları veya emeklilik yardımları kendilerine veya mirasçılarına iade olunur.

Ancak, harp esnasında ölen veya malul kalanların miktarları ve Kurumun mali durumu göz önünde bulundurularak iade edilecek aidatlara ilaveten ayrıca bir yardım yapılıp yapılamayacağı hususları Yönetim Kurulunun teklifi üzerine, Genel Kurulca kararlaştırılır.

Kanuni bir mazerete müstenit olmaksızın beş sene zarfında müracaat edilip, iadesi istenmeyen aidat ve yardımlar Kurum lehine sakıt olur.

KURUMUN HESAP YILI

Madde 40 - Kurumun hesap yılı takvim yılıdır,

Kurumun ilk bilançosu, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten müteakip takvim yılının sonuna kadardır.

Geçici Madde 1 - 30 Mart 1327 tarihli Askeri İkraz Sandığı Nizamnamesi yürürlükten kaldırılmıştır. Bu Kanunun mer’iyete girdiği tarihteki bilcümle sandık mevcutları ile alacak ve borçları Ordu Yardımlaşma Kurumuna devrolunur.

Ancak, Kurumun ikraz fonu faaliyete geçinceye kadar, bu sandık mülga hükümler dairesinde faaliyete devam eder.

Geçici Madde 2 - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, işbu Kanun şümulüne girecek vaziyetlerde bulunanların daha önce bu gibi vazifelerde geçen hizmet müddetleri 21 inci maddede derpiş olunan asgari müddetin hesabında, Kuruma üye bulundukları müddetlerden sayılır. Ancak, emeklilik, maluliyet ve ölüm yardımı miktarlarının hesabında ve 32 nci maddenin 2 nci fıkrasındaki esasların tespitinde bu eski hizmetler nazara alınmaz. Bununla beraber geçmiş rütbeler veya dereceler için bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihteki barem derecelerine tekabül eden maaş tutarları üzerinden azami 10 senelik aidatlarını, defaten veya Yönetim Kurulunca tespit olunacak esaslar dahilinde taksitle ödeyen üyelerin emeklilik, maluliyet, ölüm yardım miktarlarının hesabında ve 32 nci maddenin 2 nci fıkrasındaki esasların tespitinde aidatlarını verdikleri senelere göre işlem yapılır.

Bu gibilerden aidat borçlarını ödemeden emeklilik ve maluliyet yardımlarına hak kazananlarla ölenlerin mirasçılarına yapılacak yardımlardan ödemeyi taahhüt ettiği aidattan mütevellit taksit borçları tevkif olunarak kalanı ilgililere ödenir.

Geçici Madde 3 Bu Kanunun yürürlüğe girmesini müteakip Kurum organları faaliyete geçinceye kadar, kesilecek aidatlardan meydana gelecek meblağlar milli bankalardan, Milli Savunma Bakanlığı’nca tespit olunacak bankalar nezdinde, Kurum namına açılacak hesaplarda toplanır.

Geçici Madde 4 - Bu Kanun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren aidat ödeyenlerden, ölüm, maluliyet yardımlarına müstehak duruma gireceklere bu yardımlar Kurum organlarının faaliyete geçmesini müteakip yapılır.

Geçici Madde 5 - Kurumun kuruluş hazırlıklarını yapmak üzere, Milli Savunma Bakanı tarafından bir komite teşkil olunur. Teşkil olunan bu komite, 3 üncü madde mezkur talimatnameyi hazırlayarak (Temsilciler Kurulu) nu ve aynı zamanda 8 inci maddedeki 1 inci ve 2 nci fıkralarındaki Yönetim Kurulu üyelerini seçmek ve 6 ncı maddeye göre denetçileri ve yedeklerini seçmek üzere gereken bilcümle işlemleri yapar.

Geçici Madde 6 - Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce 205 sayılı Kanunun 21, 25 ve 26 ncı maddelerine göre 1.3.1961 tarihinden itibaren emeklilik yardımına hak kazanarak ayrılan üyeler iki yıl içinde başvurmak şartıyla, bir defaya mahsus olmak üzere Kurumca belirlenen usuller dahilinde, emsallerinin ödemek durumunda olduğu meblağı Kuruma geri ödemek suretiyle Emekli Maaşı Sistemine girebilirler. Bunlar bakımından 19 uncu madde uygulanmaz ve hakları; daha önce Kurumdaki üyelik süresi ile sistemdeki sürenin toplamı göz önüne alınarak belirlenir.16

Madde 41 - Bu Kanun 1 Mart 1961’den itibaren yürürlüğe girer.

Madde 42 - Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.

 

 

Ordu Yardımlaşma Kurumu Maluliyet Tablosu (2) NO.LU TABLO17

  Sigorta bedelinin %'si

Bir bacağın dizden yukarısının tamamen kaybı

50

Bir bacağın dizden aşağısından tamamen kaybı

40

Bir ayağın tamamen kaybı

40

Bir ayağın (Bütün parmaklar dahil) kısmen kesilmesi

30

Bir kalçanın hareketinin tamamen kaybı

30

Bir dizin hareketinin tamamen kaybı

20

Bir ayak bileği hareketinin tamamen kaybı

15

Bir ayak baş parmağının tamamen kaybı

8

Kırılan bir bacağın iyi kaynamaması

30

Kırılan bir ayağın iyi kaynamaması

20

Kırılan bir diz kapağının iyi kaynamaması

20

Bir bacağın 5 santimetre veya daha fazla kısalması

15

Bir gözün tamamen kaybı veya iki gözün rüyet kudretinin yarı yarıya kaybı

25

Her iki kulağın tamamen sağırlığı

40

Bir kulağın tamamen sağırlığı

10

Kırılan alt çenenin iyi kaynamaması

25

Alt çenenin tamamen kaybı

30

Bir ayak parmağının tamamen kaybı

10

 

  Sigorta bedelinin %'si
  Sağ

Sol

Kolun veya elin tamamen kaybı

60

50

Omuz hareketinin tamamen kaybı

25

20

Dirsek hareketinin tamamen kaybı

20

15

Bilek hareketinin tamamen kaybı

20

15

Başparmak ile şahadet parmağının tamamen kaybı

30

25

Başparmak ile beraber şahadet parmağından gayri bir parmağın tamamen kaybı

25

20

Şahadet parmağı ile beraber başparmaktan gayri bir parmağın tamamen kaybı

20

15

Baş ve şahadet parmaklarından gayri üç parmağın tamamen kaybı

25

20

Yalnız başparmağın tamamen kaybı

20

15

Yalnız şahadet parmağının tamamen kaybı

15

10

Yalnız orta parmağın tamamen kaybı

10

8

Yalnız yüzük parmağının tamamen kaybı

8

7

Yalnız küçük parmağın tamamen kaybı

7

6

Yukarıdaki cetvelde zikredilmiş bulunan maluliyetlerin nispeti, daha az vahim olsalar bile, bunların ehemmiyet derecelerine göre ek cetvelde yazılı nispetlere kıyasen tayin olunur.

 


 DİPNOTLAR

[1] 26.6.1996 gün ve 4148 s.K. ile değişik.

[2] “Uzman erbaşlar ile” ibaresi, 16.9.1991 gün ve 460 sayılı KHK ile eklenmiştir.

[3] 26.6.1996 gün ve 4148 s.K. ile eklenmiştir

[4] 25.6.2009 gün ve 5917 s.K. ile değişik.

[5] 26.6.1996 gün ve 4148 s.K. ile eklenmiştir.

[6] 26.6.1996 gün ve 4148 s.K. ile eklenmiştir.

[7] 25.4.1985 gün ve 3184 s.K. ile değişik. Anılan Kanunun 2 nci maddesine göre, değişik hüküm, 1.1.1984 tarihinden geçerli olmak üzere, yayım tarihi olan 2.5.1985’de yürürlüğe girmiştir.

[8] 21 nci maddenin birinci fıkrası dışında kalan fıkraların tamamı, 26.6.1996 gün ve 4148 s.K. ile eklenmiştir.

[9] 26.6.1996 gün ve 4148 s.K.ile eklenmiştir.

[10] 26.6.1996 gün ve 4148 s.K. ile değişik.

[11] 26.6.1996 gün ve 4148 s.K. ile eklenmiştir.

[12]  25.04.2013 gün ve 6462 s.K. ile “sakatlık” ibaresi “engellilik” olarak değiştirilmiştir.

[13] 25.04.2013 gün ve 6462 s.K. ile “sakatlıklar” ibaresi “engellilikler” olarak değiştirilmiştir.

[14] 26.6.1996 gün ve 4148 s.K. ile değişik.

[15] 26.6.1996 gün ve 4148 s.K. ile değişik.

[16] Bu geçici madde, 26.6.1996 gün ve 4148 s.K. ile kabul edilmiştir. 4148 s.K., Resmi Gazete’de yayım tarihi olan 30 Haziran 1996 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

[17] “Ordu Yardımlaşma Kurumu Emsal Tablosu” başlığını taşıyan (1) nolu Tablo, 26.6.1996 gün 4148 s.K. ile 24 üncü maddede yapılan değişiklik sonucunda yürürlükten kalkmıştır.